Συγχρηματοδοτούμενα & Επιχορηγούμενα Προγράμματα

προγραμμα περιφερειασ αττικησ

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Α’/Βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017, υλοποιεί πιλοτικά πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους με τίτλο : «Δράσεις ενσωμάτωσης ανήλικων μεταναστών ή προσφύγων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση στην ελληνική κοινωνία». Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωσή έξι (6) ανήλικων (έως 18 ετών) μεταναστών ή προσφύγων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση.

Κύριο κορμό της δράσης αποτελούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα του Ιδρύματος.

Στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα παρέχονται:

 • Επαγγελματική κατάρτιση σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 • Ψυχιατρική και εν γένει ιατρική παρακολούθηση
 • Κοινωνική στήριξη
 • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική καταρτιζομένων και γονέων/κηδεμόνων
 • Νοσηλευτική φροντίδα/ παροχή πρώτων βοηθειών
 • Εκμάθηση τρόπων φροντίδας προσωπικής υγιεινής

Παράλληλα λειτουργούν:

 • Πρόγραμμα εργοθεραπείας
 • Πρόγραμμα λογοθεραπείας
 • Παιδαγωγικό πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα γυμναστικής
 • Πρόγραμμα μουσικής

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στην κοινωνική φροντίδα.

Αυτό θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος μέσω:

 1. Της δημιουργίας ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ομαλή ενσωμάτωσή τους
 2. Της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και της καλλιέργειας διαπροσωπικών σχέσεων με σκοπό την συναλλαγή με άλλους ανθρώπους και τη δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων, παράγοντες σημαντικούς στην πορεία ενσωμάτωσης στο κοινωνικό πλαίσιο.
 3. Της ανάπτυξης κα εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης
 4. Δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη της κοινότητας

Λόγω της γλωσσικής ιδιαιτερότητας τους, οι ωφελούμενοι θα συνοδεύονται στα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος,  από διερμηνέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Επιπλέον θα τους προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σίτισης καθώς και μεταφοράς από και προς τους χώρους διαμονής τους. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω δύο (2) κύριων φάσεων / σταδίων:

α) Στάδιο ωρίμανσης- Προκατάρτιση

β) Κατάρτιση/συνοδευτικά προγράμματα

Συγκεκριμένα:

 • Η προκατάρτιση περιλαμβάνει την προετοιμασία και εκπαίδευση του προσωπικού του Ιδρύματος σε διαπολιτισμικά θέματα, την επιλογή των διερμηνέων για την διαμεσολάβηση και την ομαλή επικοινωνία ανάμεσα στους ωφελούμενους, τις οικογένειές τους και το προσωπικό του Ιδρύματος. Περιλαμβάνει επίσης και προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, που αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης και των συνοδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.
 • Η κατάρτιση αφορά τη συμμετοχή των ωφελουμένων σε εξειδικευμένα επαγγελματικά εργαστήρια του Ιδρύματος, σε ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους καθώς και τα συνοδευτικά προγράμματα και στις υπηρεσίες που παρέχονται.

Οι Πράξεις Αλληλεγγύης είναι δραστηριότητες στήριξης ευπαθών ομάδων ή κοινωφελών δράσεων που αναλαμβάνουν τα παιδιά του Σικιαριδείου με την καθοδήγηση της Επιστημονικής Ομάδας.

Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και περήφανοι για τις Πράξεις Αλληλεγγύης των παιδιών. Με μεγάλο ενθουσιασμό μας παρακινούν πλέον τα παιδιά και μας ρωτάνε ποια θα είναι η επόμενη δραστηριότητα βοήθειας.

προγραμμα Κατασκευήσ και αναβάθμισησ πληροφοριακών συστημάτων Σικιαριδείου Ιδρύματος

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα επιχορηγήθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με το ποσό των 9.000,00€ (εννέα χιλιάδων ευρώ) για την υλοποίησή του Προγράμματος με τίτλο: «Κατασκευή και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Σικιαριδείου Ιδρύματος, λειτουργία τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας».

Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

 1. Την επίτευξη των στόχων-προσδοκόμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής δικτύου.
 2. Την ικανοποίηση συγκεκριμένων λειτουργικών απαιτήσεων όπως η διαχείριση αρχείων, η διασφάλιση δεδομένων και αρχείων και η σωστή λειτουργία ενδοδικτύου, σε συνάρτηση με τη νέα πλατφόρμα υπηρεσιών της Microsoft Office 365.
 3. Την επιτυχή συμβολή του Προγράμματος στην προβολή και διάχυση της πληροφορίας των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος μέσω της κατασκευής νέας ιστοσελίδας για το Ίδρυμα και της δημιουργίας ενός website λειτουργικού, διαδραστικού αλλά και φιλικού με το χρήστη.
 4. Τη δημιουργία Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εκπαίδευση των καταρτιζομένων του Ιδρύματος καθώς η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ειδική Αγωγή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο με αναρίθμητα οφέλη.

Η πληροφοριακή υποδομή του Ιδρύματος ήταν ιδιαίτερα δυσλειτουργική όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, ενώ απουσίαζαν και τα αναγκαία επίπεδα ασφάλειας. Το Σικιαρίδειο αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα υλοποίησης της  κατασκευής- αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του καθώς και λειτουργίας του Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Μέσω του Προγράμματος εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία είχαν σαν στόχο την:

 • εν γένει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος
 • αναβάθμιση του δικτύου
 • εγκατάσταση κεντρικού server
 • εγκατάσταση του λογισμικού Office 365
 • κατασκευή νέας ιστοσελίδας για το φορέα
 • οργάνωση και εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής για τη λειτουργία του Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε Δίκτυο Σταθμών Κατανεμητών σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος (Διοικητική και Επιστημονική Υπηρεσία, Επαγγελματικά Εργαστήρια,  Τμήμα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών). Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του Office 365, αναπτύσσοντας παράλληλα και νέες υπηρεσίες για το φορέα. Κατασκευάστηκε νέα ιστοσελίδα (web site) στην πιο διαδεδομένη και φιλική πλατφόρμα ανάπτυξης wordpress με πολλές δυνατότητες για το διαχειριστή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον διαδραστικό τρόπο η διάχυση των πληροφοριών και η ενημέρωση του κοινού.

υλοποιηση προγραμματοσ εσπα

«Σικιαρίδειο ίδρυμα φορέας παροχής υπηρεσιών κέντρων διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας ατόμων ΑΜΕΑ-νοητική υστέρηση»,

 

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης «Σικιαρίδειο ίδρυμα φορέας παροχής υπηρεσιών κέντρων διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας ατόμων ΑΜΕΑ-νοητική υστέρηση», με κωδικό MIS 5002524, με προϋπολογισμό 633.600,00€.

Η πράξη αφορά την  εργαστηριακή επαγγελματική  κατάρτιση και την συμμετοχή σε συνοδευτικά προγράμματα 24 εφήβων και νέων, αμφοτέρων των φύλων, με νοητική υστέρηση για τρία έτη με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής  τους ενσωμάτωσης.

Κύριο κορμό της δράσης αποτελούν τα εργαστήρια κατάρτισης στα οποία μέσω της εφαρμογής ειδικών επαγγελματικών εξειδικευμένων  προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταρτιζομένων, αξιοποιούν κατάλληλα τις ικανότητες τους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη και η επαγγελματική τους κατάρτιση.

Παράλληλα παρέχονται στους ωφελούμενους συνοδευτικά προγράμματα – ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής στήριξης- συμβουλευτικής, εργοθεραπείας, νοσηλευτικής φροντίδας, λογοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, φυσικής αγωγής, παιδαγωγικής διδασκαλίας με σκοπό την κατάκτηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μουσικοθεραπείας και αθλητικών δραστηριοτήτων, τα οποία θα συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και ως εκ τούτου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι καταρτιζόμενοι σιτίζονται καθημερινά στην κουζίνα του Ιδρύματος ενώ τους παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς από και προς το σπίτι τους.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας  πραγματοποιούνται εκθέσεις με έργα των καταρτιζομένων και εκδηλώσεις είτε στο χώρο του Ιδρύματος είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς σε αίθουσες εκδηλώσεων.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται δράσεις-επισκέψεις σε χώρους εργασίας, αναψυχής, μουσεία, ιδιωτικά εργαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του έργου παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη και στις οικογένειες των ωφελουμένων. Η επικοινωνία με τους γονείς είναι συχνή και πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις κηδεμόνων στο Ίδρυμα.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.