Ανακοίνωση για καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων

Ανακοίνωση

Μαρούσι, 01/03/2024

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ορίζει τη Κυριακή 3 Μαρτίου 2024, ως καταληκτική
ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ωφελούμενων που θα έχουν
υποβληθεί έως εκείνο το χρονικό σημείο, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 59/13-02-
2024 Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή
ωφελούμενων στο ΚΔΗΦ που λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέχιση
λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ "ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003856 στο Πρόγραμμα «Αττική
2021-2027».
Η υπ’ αρ. πρωτ. 59/13-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παραμένει
ανοικτή, προκειμένου να παρέχει δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξουν, αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων ωφελούμενων που θα προκύπτουν κατά
τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.