ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Πεντέλης 58,
Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι
Τηλ.: 210 80 23 572, 210 61 48 012
www.sikiarideio.gr
email: social@sikiarideio.gr
Πληροφορίες: Χολής Παναγιώτης

Μαρούσι: 07/03/2024

Αρ. Πρωτ:88

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856, ανακοινώνει τον Οριστικό  Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΜΟΡΙΑ
1. 78/01-03-2024 ΘΗΛΥ 40

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των  Ωφελουμένων

Τζανουλίνος Γεώργιος                                   Παναγιώτης Χολής               Αλεξανδροπούλου Ιωάννα