ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΗΛ./FAX: 210 8050433
E-MAIL: social@sikiarideio.gr
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 – 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ
www.sikiarideio.gr
Μαρούσι: 07/05/2021
Αρ. Πρωτ: 159
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524, ανακοινώνει τον Οριστικό  Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.
Α/Α
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ
ΜΟΡΙΑ
1
147/23-04-2021
ΘΗΛΥ
52
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής των  Ωφελουμένων
Αλεξάνδρα Μαλτέζου                            Στυλιανή Δημουλά                                                 Παναγιώτης Χολής