ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ (MIS) 6003856

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Πεντέλης 58,

Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι

Τηλ.: 210 80 23 572, 210 61 48 012

www.sikiarideio.gr

email: social@sikiarideio.gr

Πληροφορίες: Παναγιώτης Χολής

 

Μαρούσι: 04/03/2024

Αρ. Πρωτ: 85

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003856, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.
Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, ηλεκτρονικά στο email: pcholis@sikiarideio.gr

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΜΟΡΙΑ
1. 78/01-03-2024 ΘΗΛΥ 40

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ψυχολόγο Χολή Παναγιώτη στο τηλ.: 6972683941 ή στο email: pcholis@sikiarideio.gr

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

 

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ