ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΗΛ./FAX: 210 8050433

E-MAIL: admin@sikiarideio.gr

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 58 – 151 26 ΜΑΡΟΥΣΙ

www.sikiarideio.gr

Μαρούσι: 28/04/2021

Αρ. Πρωτ: 150

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

της Πράξης: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα έως τις 6 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη, στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, είτε ιδιοχείρως στη διεύθυνση: Πεντέλης 58, ΤΚ 151 26 Μαρούσι, είτε ηλεκτρονικά στο email: social@sikiarideio.gr

 

Α/Α
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΦΥΛΟ
ΜΟΡΙΑ
1
147/23-04-2021
ΘΗΛΥ
52

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Λειτουργό κυρία Στυλιανή Δημουλά στο τηλ.: 210 8023572 ή στο email: social@sikiarideio.gr

Η νόμιμος εκπρόσωπος

Κυριακή Λιούτα