Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου.

Το «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση Ιατρού – Επιστημονικού Διευθυντή, ειδικότητας Ψυχιάτρου.

Περιγραφή θέσης:

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Σικιαριδείου Ιδρύματος προΐσταται της Επιστημονικής- Διδακτικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ελέγχει και συντονίζει το έργο της και μεριμνά για την εν γένει ορθή λειτουργία της. Σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό, επιλέγει τους υποψηφίους για εισαγωγή στο Ίδρυμα, καθορίζει το ακολουθητέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις κατάλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των εξατομικευμένων θεραπευτικών σχημάτων.

– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

– Τίτλος ειδικότητας Ψυχιατρικής
– Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε φορείς ΑΜΕΑ, καθώς και η καλή γνώση του αντικειμένου των νοητικών αναπτυξιακών διαταραχών και διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.

Διοικητική ικανότητα, ικανότητα λήψης αποφάσεων, ικανότητα επικοινωνίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, ευρύτητα επιστημονικών γνώσεων, δημιουργική διάθεση.

 Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή στο admin@sikiarideio.gr μέχρι τις 9/6/2024.