Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση νοσηλευτή – νοσηλεύτριας.

Το «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας
Ατόμων Με Νοητική Αναπηρία» (Ν.Π.Ι.Δ.) προκηρύσσει θέση νοσηλευτή – νοσηλεύτριας.
Περιγραφή θέσης:
Η θέση Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας αφορά πενθήμερη εξάωρη πρωινή απασχόλησηστις εγκαταστάσεις του
Σικιαριδείου, με τα καθήκοντα που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω.
Κύρια καθήκοντα:

 • Άμεση βοήθεια των καταρτιζομένων (κρίσεις, τραυματισμοί, ιώσεις, εμπύρετες καταστάσεις )
 • Χορήγηση θεραπευτικής αγωγής
 • Εφαρμογή μέτρων πρωτογενούς αλλά και κάθε είδους πρόληψης και εκπαίδευση καταρτιζόμενων στην
  τήρηση προγραμμάτων μέτρων πρόληψης
 • Εφαρμογή προληπτικών μέτρων δημόσιας υγείας (σε θέματα όπως π.χ. ιός της γρίπης, ψείρες)
 • Καθημερινή φροντίδα καταρτιζομένων (όπως π.χ. προσωπική καθαριότητα – υγιεινή)
 • Παρακολούθηση διαιτολογίου
 • Καθημερινή συνεργασία με τους γονείς για προβλήματα υγείας, διαιτολογίου, προσωπικής υγιεινής
  καταρτιζομένων
 • Συνεργασία με φορείς παροχών υγείας για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στους ωφελούμενούς μας.
  Τήρηση αρχείου / ιστορικού υγείας

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
– Πτυχίο Νοσηλευτικής Σχολής (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.)
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε φορείς με συναφές αντικείμενο
– Προαιρετικός τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών
Απαραίτητες δεξιότητες:
Καλή γνώση αντικειμένου, ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, δημιουργική διάθεση,
ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο της επιστημονικής ομάδας, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική
επιστολή στο admin@sikiarideio.gr μέχρι την 8/3/2024.