ΕΣΠΑ 2021-2027

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα υλοποιεί την Πράξη «Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ”».

Η συνέχιση  λειτουργίας της Δομής κατά τη νέα  Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021–2027, χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «Αττική 2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04: μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της χρηματοδότησης του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 24  άτομα. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, για  τουλάχιστον 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών, την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους τους ωφελούμενους

 

 

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα υλοποιεί την Πράξη “Συνέχιση λειτουργίας της Δομής ΚΔΗΦ – ΑμεΑ “Σικιαριδείου Ιδρύματος Απροσαρμόστων Παίδων»” με κωδικό ΟΠΣ 6003856.

Η συνέχιση  λειτουργίας της Δομής κατά τη νέα  Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) του Ε.Π. «Αττική 2021 – 2027», στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 04: μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η Πράξη αφορά στη συνέχιση της χρηματοδότησης του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 24 άτομα. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού, υλοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, για  τουλάχιστον 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τα Κέντρα Κοινότητας, άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών, την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Πράξης είναι δωρεάν προς όλους τους ωφελούμενους.