Πιστοποιήσεις

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το Σικιαρίδειο Ίδρυμα έχει αποκτήσει τις εξής πιστοποιήσεις:

Α) Το πιστοποιητικό  ΕΝ ISO 9001:2015, στο πεδίο εφαρμογής: «Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και Κοινωνικής Φροντίδας σε Άτομα με Νοητική Υστέρηση» από τον Οκτώβριο του 2021 και μέχρι το 2023 από το φορέα πιστοποίησης BQC

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα ως Κέντρο Ανοιχτής Φροντίδας για την κατάρτιση παιδιών και νέων με Νοητική Υστέρηση, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί, με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας.

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Σικιαρίδειου Ιδρύματος αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες, απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος καθιερώνει αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του, η επίτευξη των οποίων εξετάζονται και αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή του.

Η ανωτέρω πολιτική για την ποιότητα αφορά όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη τόσο εντός του Ιδρύματος όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος.

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της Διοίκησης στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) του Ιδρύματος, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, ως παρεπόμενο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των καταριζόμενών του και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των  παρεχομένων από αυτό υπηρεσιών.

Η Διοίκηση