Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το Δ.Σ. έχει διετή θητεία