Συγχρηματοδοτούμενα & Επιχορηγούμενα Προγράμματα

προγραμμα περιφερειασ αττικησ

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Α’/Βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017, υλοποιεί πιλοτικά πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους με τίτλο : «Δράσεις ενσωμάτωσης ανήλικων μεταναστών ή προσφύγων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση στην ελληνική κοινωνία». Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωσή έξι (6) ανήλικων (έως 18 ετών) μεταναστών ή προσφύγων ΑμεΑ με νοητική υστέρηση.

Κύριο κορμό της δράσης αποτελούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα του Ιδρύματος.

Στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα παρέχονται:

 • Επαγγελματική κατάρτιση σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια
 • Ψυχιατρική και εν γένει ιατρική παρακολούθηση
 • Κοινωνική στήριξη
 • Ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική καταρτιζομένων και γονέων/κηδεμόνων
 • Νοσηλευτική φροντίδα/ παροχή πρώτων βοηθειών
 • Εκμάθηση τρόπων φροντίδας προσωπικής υγιεινής

Παράλληλα λειτουργούν:

 • Πρόγραμμα εργοθεραπείας
 • Πρόγραμμα λογοθεραπείας
 • Παιδαγωγικό πρόγραμμα
 • Πρόγραμμα γυμναστικής
 • Πρόγραμμα μουσικής

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στην κοινωνική φροντίδα.

Αυτό θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του Προγράμματος μέσω:

 1. Της δημιουργίας ενός φιλικού περιβάλλοντος για την ομαλή ενσωμάτωσή τους
 2. Της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και της καλλιέργειας διαπροσωπικών σχέσεων με σκοπό την συναλλαγή με άλλους ανθρώπους και τη δημιουργία και διατήρηση φιλικών σχέσεων, παράγοντες σημαντικούς στην πορεία ενσωμάτωσης στο κοινωνικό πλαίσιο.
 3. Της ανάπτυξης κα εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης
 4. Δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη της κοινότητας

Λόγω της γλωσσικής ιδιαιτερότητας τους, οι ωφελούμενοι θα συνοδεύονται στα προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ιδρύματος,  από διερμηνέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Επιπλέον θα τους προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σίτισης καθώς και μεταφοράς από και προς τους χώρους διαμονής τους. 

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω δύο (2) κύριων φάσεων / σταδίων:

α) Στάδιο ωρίμανσης- Προκατάρτιση

β) Κατάρτιση/συνοδευτικά προγράμματα

Συγκεκριμένα:

 • Η προκατάρτιση περιλαμβάνει την προετοιμασία και εκπαίδευση του προσωπικού του Ιδρύματος σε διαπολιτισμικά θέματα, την επιλογή των διερμηνέων για την διαμεσολάβηση και την ομαλή επικοινωνία ανάμεσα στους ωφελούμενους, τις οικογένειές τους και το προσωπικό του Ιδρύματος. Περιλαμβάνει επίσης και προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, που αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης και των συνοδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.
 • Η κατάρτιση αφορά τη συμμετοχή των ωφελουμένων σε εξειδικευμένα επαγγελματικά εργαστήρια του Ιδρύματος, σε ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους καθώς και τα συνοδευτικά προγράμματα και στις υπηρεσίες που παρέχονται.

Οι Πράξεις Αλληλεγγύης είναι δραστηριότητες στήριξης ευπαθών ομάδων ή κοινωφελών δράσεων που αναλαμβάνουν τα παιδιά του Σικιαριδείου με την καθοδήγηση της Επιστημονικής Ομάδας.

Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και περήφανοι για τις Πράξεις Αλληλεγγύης των παιδιών. Με μεγάλο ενθουσιασμό μας παρακινούν πλέον τα παιδιά και μας ρωτάνε ποια θα είναι η επόμενη δραστηριότητα βοήθειας.

προγραμμα Κατασκευήσ και αναβάθμισησ πληροφοριακών συστημάτων Σικιαριδείου Ιδρύματος

Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα επιχορηγήθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με το ποσό των 9.000,00€ (εννέα χιλιάδων ευρώ) για την υλοποίησή του Προγράμματος με τίτλο: «Κατασκευή και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων Σικιαριδείου Ιδρύματος, λειτουργία τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας».

Το εν λόγω Πρόγραμμα υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τα κάτωθι:

 1. Την επίτευξη των στόχων-προσδοκόμενων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής δικτύου.
 2. Την ικανοποίηση συγκεκριμένων λειτουργικών απαιτήσεων όπως η διαχείριση αρχείων, η διασφάλιση δεδομένων και αρχείων και η σωστή λειτουργία ενδοδικτύου, σε συνάρτηση με τη νέα πλατφόρμα υπηρεσιών της Microsoft Office 365.
 3. Την επιτυχή συμβολή του Προγράμματος στην προβολή και διάχυση της πληροφορίας των προσφερόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος μέσω της κατασκευής νέας ιστοσελίδας για το Ίδρυμα και της δημιουργίας ενός website λειτουργικού, διαδραστικού αλλά και φιλικού με το χρήστη.
 4. Τη δημιουργία Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εκπαίδευση των καταρτιζομένων του Ιδρύματος καθώς η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ειδική Αγωγή αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο με αναρίθμητα οφέλη.

Η πληροφοριακή υποδομή του Ιδρύματος ήταν ιδιαίτερα δυσλειτουργική όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων και δεδομένων, ενώ απουσίαζαν και τα αναγκαία επίπεδα ασφάλειας. Το Σικιαρίδειο αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα υλοποίησης της  κατασκευής- αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του καθώς και λειτουργίας του Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Μέσω του Προγράμματος εξασφαλίστηκαν τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία είχαν σαν στόχο την:

 • εν γένει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος
 • αναβάθμιση του δικτύου
 • εγκατάσταση κεντρικού server
 • εγκατάσταση του λογισμικού Office 365
 • κατασκευή νέας ιστοσελίδας για το φορέα
 • οργάνωση και εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής για τη λειτουργία του Τμήματος Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε Δίκτυο Σταθμών Κατανεμητών σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος (Διοικητική και Επιστημονική Υπηρεσία, Επαγγελματικά Εργαστήρια,  Τμήμα Υποστηρικτικής Τεχνολογίας- Ηλεκτρονικών Υπολογιστών). Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του Office 365, αναπτύσσοντας παράλληλα και νέες υπηρεσίες για το φορέα. Κατασκευάστηκε νέα ιστοσελίδα (web site) στην πιο διαδεδομένη και φιλική πλατφόρμα ανάπτυξης wordpress με πολλές δυνατότητες για το διαχειριστή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται με τον πλέον διαδραστικό τρόπο η διάχυση των πληροφοριών και η ενημέρωση του κοινού.

υλοποιηση προγραμματοσ εσπα

«Σικιαρίδειο ίδρυμα φορέας παροχής υπηρεσιών κέντρων διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας ατόμων ΑΜΕΑ-νοητική υστέρηση»

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργεί ως δικαιούχος της πράξης «Σικιαρίδειο ίδρυμα φορέας παροχής υπηρεσιών κέντρων διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας ατόμων ΑΜΕΑ-νοητική υστέρηση», με κωδικό MIS 5002524, με προϋπολογισμό 633.600,00€.

Η πράξη αφορά την  εργαστηριακή επαγγελματική  κατάρτιση και την συμμετοχή σε συνοδευτικά προγράμματα 24 εφήβων και νέων, αμφοτέρων των φύλων, με νοητική υστέρηση για τρία έτη με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής  τους ενσωμάτωσης.

Κύριο κορμό της δράσης αποτελούν τα εργαστήρια κατάρτισης στα οποία μέσω της εφαρμογής ειδικών επαγγελματικών εξειδικευμένων  προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καταρτιζομένων, αξιοποιούν κατάλληλα τις ικανότητες τους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη και η επαγγελματική τους κατάρτιση.

Παράλληλα παρέχονται στους ωφελούμενους συνοδευτικά προγράμματα – ψυχοθεραπείας και ψυχολογικής στήριξης- συμβουλευτικής, εργοθεραπείας, νοσηλευτικής φροντίδας, λογοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, φυσικής αγωγής, παιδαγωγικής διδασκαλίας με σκοπό την κατάκτηση βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, μουσικοθεραπείας και αθλητικών δραστηριοτήτων, τα οποία θα συνεισφέρουν σημαντικά στην βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και ως εκ τούτου στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Οι καταρτιζόμενοι σιτίζονται καθημερινά στην κουζίνα του Ιδρύματος ενώ τους παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς από και προς το σπίτι τους.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας  πραγματοποιούνται εκθέσεις με έργα των καταρτιζομένων και εκδηλώσεις είτε στο χώρο του Ιδρύματος είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς σε αίθουσες εκδηλώσεων.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται δράσεις-επισκέψεις σε χώρους εργασίας, αναψυχής, μουσεία, ιδιωτικά εργαστήρια.

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του έργου παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη και στις οικογένειες των ωφελουμένων. Η επικοινωνία με τους γονείς είναι συχνή και πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις κηδεμόνων στο Ίδρυμα.

 

       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της Πράξης με τίτλο:

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ –ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ με κωδικό MIS 5002524 Ε.Π. «Αττική 2014-2020»,  Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)»

                                                                                                                                                                                                                             Μαρούσι, Ιούλιος 2020

Πίνακας Περιεχομένων

Στόχοι Επικοινωνιακού Σχεδίου. 3

Ομάδες Στόχος Επικοινωνιακού Σχεδίου. 4

Μέθοδοι επικοινωνίας. 5

Δράσεις Δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου. 6

Δράσεις Δικτύωσης  του Επικοινωνιακού Σχεδίου. 7

Πόροι Επικοινωνιακού Σχεδίου. 7

Προϋπολογισμός του Επικοινωνιακού Σχεδίου. 8

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Επικοινωνιακού  Σχεδίου. 9

 Στόχοι Επικοινωνιακού Σχεδίου

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο αποτελεί το πλάνο που ορίζει τις κατευθύνσεις αποτελεσματικής επικοινωνίας της Πράξης κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της. Η εκπόνηση της στρατηγικής του σχεδίου βασίζεται στους προς επίτευξη στόχους και στο κοινό- στόχο στο οποίο απευθύνεται. Βασικός στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ωφελούμενων, των οικογενειών τους, των συνεργατών, εργαζομένων και των τοπικών φορέων ή άλλων συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών αλλά και της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες και τις δράσεις της Δράσης μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων προβολής.

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο εναρμονίζεται με τη γενική στρατηγική επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2014-2020[1] και τη στρατηγική επικοινωνίας του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται οι ενδεικτικές ενέργειες και δράσεις, τα μέσα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν για την πληροφόρηση των ωφελειών από την εφαρμογή του Προγράμματος.  Ειδικότερα, το Επικοινωνιακό σχέδιο:

(α) στοχεύει στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος της δράσης ΚΔΗΦ του Σικιαριδείου Ιδρύματος με ωφελούμενους 24 άτομα

(β) καθορίζει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία προβάλλεται η πράξη ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά οι στόχοι επικοινωνίας,

(γ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και εργαλείων σε αντιστοιχία με τους προς επίτευξη στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό.

Οι γενικοί στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι:

 • Η ανάδειξη του Ε.Π. «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)» έτσι ώστε να γίνει περισσότερο διακριτό και αναγνωρίσιμο από το ευρύ κοινό στο σύνολο της χώρας ως ενιαίο σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ.
 • Η ενημέρωση- πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για χρονικό διάστημα από 2/1/2018 έως 31/12/2023 καθώς και για τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρέχονται μέσα από αυτό. Η Δομή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού.
 • Η διασφάλιση της διαφάνειας στους μηχανισμούς χορήγησης πόρων και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δράσεων και του ρόλου του ΕΚΤ στην παροχή υπηρεσιών προς τα ΑμεΑ.
 • Η ανάδειξη της κοινωνικής ωφέλειας που προκύπτει από την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με την Πράξη.

Οι Ειδικοί στόχοι της Επικοινωνιακής στρατηγικής εξειδικεύονται στα παρακάτω:

 • Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.
 • Ενημέρωσης του κοινού και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και δημιουργία συνείδησης αποδοχής των ατόμων ΑμεΑ.
 • Ανάπτυξη των κοινωνικών και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους
 • Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης ατόμων ΑμεΑ.
 • Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με στόχο την διασφάλιση κοινωνικής συνοχής.
 • Τη διεύρυνση του γνωστικού τους πεδίου, την εξάσκησή τους σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής καθώς και την ψυχαγωγία τους μέσα από εκδρομές και επισκέψεις ( εκπαιδευτικές , αθλητικές , δράσεις αναψυχής κ.τ.λ.).
 • Την αναγνώριση προς την κατεύθυνση αυτή της συνδρομής των ΕΔΕΤ και ειδικότερα του ΕΚΤ

Σημειώνεται ότι, η διάσταση της αναπηρίας και η ένταξη της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ, αποτυπώνεται στην Αιρεσιμότητα 1 «Καταπολέμηση των διακρίσεων» καθώς και στην Αιρεσιμότητα 3 «Αναπηρία» του Κανονισμού 1303/2013. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφόρηση και επικοινωνία για το ρόλο των Ταμείων και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχουν. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και το Επικοινωνιακό Σχέδιο του Σικιαριδείου Ιδρύματος για τη αναγνωρισιμότητα της συνδρομής των ΕΔΕΤ και του ΕΚΤ ειδικότερα.

 Ομάδες Στόχος Επικοινωνιακού Σχεδίου

Τα κύρια στοχοθετούμενα κοινά είναι:

 • Οι ωφελούμενοι και οι οικογένειες τους που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης
 • Οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα που παρέχουν τις υπηρεσίες και οι συνεργάτες του Ιδρύματος
 • Οι συνεργαζόμενοι φορείς
 • Οι φορείς της τοπικής κοινωνίας
 • Το ευρύ κοινό

Οι επιπλέον ειδικές κατηγορίες στοχοθετούμενου κοινού είναι:

 • ΜΜΕ – διαμορφωτές κοινής γνώμης (εκπρόσωποι του Τύπου και των ΜΜΕ)
 • Οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής
 • Τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων
 • Άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών
 • Η τοπική κοινότητα γενικότερα (π.χ. δήμος, αθλητικοί, πολιτιστικοί ή άλλου είδους σύλλογοι, η εκπαιδευτική κοινότητα)
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων με εστίαση στην ειδική αγωγή (π.χ. Ε.Ε.Ε.Κ.)
 • Άλλες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ),
 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία και η  Πανελλήνια Ομοσπονδία γονέων και κηδεμόνων Ατόμων με αναπηρία ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ

 Μέθοδοι επικοινωνίας

Βασικές αρχές για το σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων επικοινωνίας περιλαμβάνουν:

Σχεδιασμός με βάση τη γνώση: Συγκέντρωση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, με στόχο την κατανόηση, τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό, την υλοποίηση της επικοινωνίας.

Επίτευξη επικοινωνιακών στόχων: κάθε ομάδας κοινού σχετικά με την Πράξη και το ΕΣΠΑ.

Απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται: Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες.

Ενεργοποίηση των δικαιούχων και των οικογενειών τους: Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης.

Ευρεία προβολή των δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού: Αναλυτική ενημέρωση μέσω δελτίων τύπου

Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων: Αξιοποίηση και της δικτύωσης προς την κατεύθυνση μεγιστοποίησης των δράσεων επικοινωνίας

Δράσεις Δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου

Για την μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος θα χρησιμοποιηθούν ποικίλες επιλογές προβολής της Πράξης. Το Επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση τριών διαφορετικών κατηγοριών μέσων και μεθόδων προβολής:

 1. Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας
 2. Ενέργειες στα ΜΜΕ και Επικοινωνιακά Εργαλεία
 3. Ενέργειες Άμεσης Επικοινωνίας

Η πρώτη κατηγορία δράσεων «Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας» αφορά στη δημιουργία της ταυτότητας της επικοινωνιακής καμπάνιας. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα χρησιμοποιεί το λογότυπο του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 σε ότι σχετίζεται με την υλοποίηση της Πράξης: έντυπα, φυλλάδια, παρουσιολόγια, ενημερωτικά δελτία, δελτία Τύπου, κλπ).

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την επικοινωνιακή Στρατηγική για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, όπως είναι οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο. Και εκεί προβλέπονται αποστολή υλικού, Newsletters – έντυπο υλικό.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι ενέργειες άμεσης επικοινωνίας και ενεργοποίησης, εκδηλώσεις, κλπ..

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας, το Σικιαρίδειο Ίδρυμα θα υλοποιήσει:

 • Δημιουργία Ταυτότητας της Πράξης. Η δράση αυτή χρησιμοποιεί το λογότυπο του Ιδρύματος σε συνδυασμό με τα λογότυπα της ΕΕ, του ΕΣΠΑ και του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, σε ότι σχετίζεται με την υλοποίησης της Πράξης, καθώς και ειδικό κείμενο αναφοράς στην Πράξη
 • Ανάρτηση σχετικού με την Πράξη υλικού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 1. Διαδικασία Επιλογής ωφελουμένων- Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Προσωρινοί και Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης, Απόφαση Αποτελεσμάτων
 2. Ενημερωτικό Υλικό για την Πράξη
 3. Δράσεις δικτύωσης

Κατά την ανάρτηση του σχετικού υλικού (οπτικο-ακουστικού) λαμβάνονται υπόψιν όλες οι υποχρεώσεις και περιορισμού που ισχύουν από την εφαρμογή του Κανονισμού για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Επίσης δημοσιοποιούνται τα ευρήματα των εκθέσεων υλοποίησης/αποτίμησης

 • Ανάρτηση σχετικού με την Πράξη υλικού στα κοινωνικά δίκτυα.
 1. Δράσεις Δικτύωσης

Κατά την ανάρτηση του σχετικού υλικού (οπτικο-ακουστικού) λαμβάνονται υπόψην όλες οι υποχρεώσεις και περιορισμού που ισχύουν από την εφαρμογή του Κανονισμού για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 • Ημερίδες, Εκθέσεις, Ειδικές Εκδηλώσεις σε στοχευμένο κοινό: Αυτές περιλαμβάνουν:
 1. Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας πραγματοποιούνται εκθέσεις με έργα των καταρτιζομένων και εκδηλώσεις είτε στο χώρο του Ιδρύματος είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς σε αίθουσες εκδηλώσεων.
 2. Σχεδιασμός Ημερίδας για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με ην επίτευξη των στόχων και την εν γένει αποτίμηση της Πράξης
 • Αποστολή υλικού μέσω email: Θα πραγματοποιηθούν αποστολές ηλεκτρονικού υλικού προς επιλεγμένα στοχοθετούμενα κοινά, προκειμένου να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν για συμμετοχή.
 • Ενημερωτικές συναντήσεις: Περιλαμβάνουν:
 1. Ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με την Πράξη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση της
 2. Ενημέρωση των οικογενειών των δικαιούχων /ωφελούμενων σχετικά με την Πράξη και τη χρηματοδότησή της
 3. Ενημέρωση των ασκούμενων στο πλαίσιο της πρακτικής/κλινικής άσκησής τους
 • Δημοσίευση Δελτίων Τύπου. Περιλαμβάνουν:
 1. Δημοσίευση δελτίων τύπου σε τοπικά ΜΜΕ: στην εφημερίδα Αμαρυσία
 • Δημιουργία banner για την Πράξη, το οποίο αναρτάται σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Πράξη
 • Δημιουργία ειδικής πινακίδας, αναρτημένης σε εμφανή σημείο/χώρο του Ιδρύματος σχετικά με τη χρηματοδότηση της Πράξης από τα ΕΔΕΤ και το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.

Δράσεις Δικτύωσης  του Επικοινωνιακού Σχεδίου

Οι δράσεις δικτύωσης του Επικοινωνιακού Σχεδίου εστιάζονται σε:

 • Έκδοση Newsletter περιοδικού ποικίλης ύλης στο οποίο συμμετέχουν οι ωφελούμενοι του Κέντρου γράφοντας κάποια κείμενα από τις δράσεις τους. Είναι μια δραστηριότητα που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση της Κοινής Γνώμης και την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος της Κοινωνίας για τα Α.μεΑ.
 • Χριστουγεννιάτικη & Πασχαλινή Έκθεση: μέσα από αυτά δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να αναδείξουν τις ικανότητές τους, να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και τους άλλους, δουλεύοντας συλλογικά και δημιουργώντας εκθέματα.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις: Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις-επισκέψεις σε χώρους εργασίας, αναψυχής, μουσεία, ιδιωτικά εργαστήρια.
 • Συνεργασίες με: τις υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας, σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Πράξη.

Πόροι Επικοινωνιακού Σχεδίου

Η υλοποίηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου του Ιδρύματος θα βασιστεί στη συνδρομή:

 • Των ωφελούμενων δικαιούχων της Πράξης και των οικογενειών τους
 • Του ΔΣ του Ιδρύματος κυρίως για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς και υπηρεσίες
 • Τη Υπεύθυνης Έργου η οποία είναι επικεφαλής των Δημοσίων Σχέσεων του Ιδρύματος και έχει ειδικότητα επικοινωνιολόγου
 • Του υφιστάμενου προσωπικού και των συνεργατών του Ιδρύματος, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης

Η εξωστρέφεια της Πράξης βασίζεται κατά πολύ σε υφιστάμενες δραστηριότητες που το Ίδρυμα σε κάθε περίπτωση υλοποιεί για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του (visibility). Η εξωστρέφεια αυτή θα αξιοποιήσει  και τη δυνατότητα που παρέχει το ΕΣΠΑ  για πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Εμπλεκόμενοι Ανθρώπινοι Πόροι του ΙδρύματοςΔιάθεση Α/Μ σε δράσεις Δημοσιότητας/ Επικοινωνίας/ Δικτύωσης καθόλη τη διάρκεια της Πράξης
Ωφελούμενοι/Οικογένειες Ωφελούμενων5 Α/Μ
ΔΣ Ιδρύματος1 Α/Μ
Υπεύθυνη Έργου3 Α/Μ
Εργαζόμενοι/Συνεργάτες5 Α/Μ

Προϋπολογισμός του Επικοινωνιακού Σχεδίου

O προϋπολογισμός που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο είναι ο ακόλουθος:

Δράσεις του Επικοινωνιακού Σχεδίου Διατιθέμενος Π/Υ
Δημιουργία Ταυτότητας της Πράξης 1.000€
Ανάρτηση σχετικού με την Πράξη υλικού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Ανάρτηση σχετικού με την Πράξη υλικού στα κοινωνικά δίκτυα0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Ημερίδες, Εκθέσεις, Ειδικές Εκδηλώσεις σε στοχευμένο κοινό0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Αποστολή υλικού μέσω email0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Ενημερωτικές συναντήσεις0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Δημοσίευση Δελτίων Τύπου0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Δημιουργία banner για την Πράξη, το οποίο αναρτάται σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την Πράξη150€
Δημιουργία ειδικής πινακίδας, αναρτημένης σε εμφανή σημείο/χώρο του Ιδρύματος σχετικά με τη χρηματοδότηση της Πράξης από τα ΕΔΕΤ και το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020150€
Έκδοση Newsletter0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Χριστουγεννιάτικη & Πασχαλινή Έκθεση2.000€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Εκπαιδευτικές επισκέψεις0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)
Συνεργασίες με Υπηρεσίες και Φορείς0€ (εσωτερικά διαθέσιμοι πόροι)

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Επικοινωνιακού  Σχεδίου

Δράσεις του Επικοινωνιακού ΣχεδίουΧρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Δημιουργία Ταυτότητας της Πράξης Εντός τριμήνου από την έναρξη της Πράξης
Ανάρτηση σχετικού με την Πράξη υλικού στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

Εντός τριμήνου από την έναρξη της Πράξης για θέματα που σχετίζονται με την ταυτότητα της Πράξης

Ενημέρωση όποτε παράγεται νέο υλικό προς δημοσίευση

Ανάρτηση σχετικού με την Πράξη υλικού στα κοινωνικά δίκτυα

Εντός τριμήνου από την έναρξη της Πράξης για θέματα που σχετίζονται με την ταυτότητα της Πράξης

Ενημέρωση όποτε παράγεται νέο υλικό προς δημοσίευση

Ημερίδες, Εκθέσεις, Ειδικές Εκδηλώσεις σε στοχευμένο κοινόΜέσα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης
Αποστολή υλικού μέσω email

Εναρκτήριο email προς τις στοχοθετούμενες ομάδες εντός τριμήνου από την έναρξη της Πράξης και οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό καθίσταται αναγκαίο

Όποτε παράγεται νέο υλικό προς δημοσίευση

Ενημερωτικές συναντήσειςΑνά τακτά χρονικά διαστήματα
Δημοσίευση Δελτίων ΤύπουΑνά τακτά χρονικά διαστήματα
Δημιουργία banner για την Πράξη, το οποίο αναρτάται σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με την ΠράξηΜέσα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης
Δημιουργία ειδικής πινακίδας, αναρτημένης σε εμφανή σημείο/χώρο του Ιδρύματος σχετικά με τη χρηματοδότηση της Πράξης από τα ΕΔΕΤ και το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020Μέσα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Πράξης
Χριστουγεννιάτικη & Πασχαλινή ΈκθεσηΕντός μηνός πριν την εορτή
Εκπαιδευτικές επισκέψειςΣε εβδομαδιαία βάση
Συνεργασίες με Υπηρεσίες και ΦορείςΣε σταθερή βάση

[1] Το παρόν Επικοινωνιακό Σχέδιο έχει λάβει υπόψη το Παράρτημα 5 του Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

                                                                                 

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.