ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Πεντέλης 58,

Τ.Κ. 151 26, Μαρούσι

Τηλ.: 210 80 23 572, 210 61 48 012

www.sikiarideio.gr

emailsocial@sikiarideio.gr

Πληροφορίες: Αθανάσιος Σπύρου

 

Μαρούσι: 01/11/2018     

Αρ. Πρωτ: 598

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της Πράξης:
«ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524
Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ωφελουμένων της πράξης με τίτλο: «ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002524, ανακοινώνει τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, είτε ιδιοχείρως στη διεύθυνση: Πεντέλης 58, ΤΚ 151 26 Μαρούσι, είτε ηλεκτρονικά στο email: social@sikiarideio.gr

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΥΛΟ ΜΟΡΙΑ
1 589/30-10-2018 ΘΗΛΥ 94
2 585/30-10-2018 ΘΗΛΥ 82
3 581/29-10-2018 ΑΡΡΕΝ 77
4 587/30-10-2018 ΑΡΡΕΝ 72
5 590/30-10-2018 ΘΗΛΥ 65
6 588/30-10-2018 ΘΗΛΥ 52
7

 

586/30-10-2018 ΑΡΡΕΝ 47

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κοινωνικό Λειτουργό κύριο Αθανάσιο Σπύρου στο τηλ.: 210 8023572 ή στο email: social@sikiarideio.gr

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ


Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn